Λογισμικό επιλύσεων MET Solver+

Solver+Total Control - Recap Survey
Το Solver+ είναι μια πλήρης εφαρμογή επιλύσεων. Επιτρέπει την εισαγωγή και διαχείριση πρωτογενών δεδομένων, και υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα προβλημάτων.

Στις λειτουργίες του περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες του Total Control, και επιπλέον:
• Γραφική επίλυση με ΜΕΤ (Least Square Adjustment) όλων των πιθανών τύπων οδεύσεων (αυτόματη αναγνώριση)
• Επίλυση 2D δικτύων με δεσμεύσεις
• Επίλυση χωροσταθμικών δικτύων με δεσμεύσεις
• 2D πολλαπλή πλευρική οπισθοτομία
• 3D πολλαπλή πλευρική οπισθοτομία
• Πλήρης πολλαπλή οπισθοτομία (Full resection)
• Βέλτιστες προσαρμογές γεωμετρικών οντοτήτων

Συνοπτική παρουσίαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Το Solver+ είναι ένα λογισμικό προηγμένων επιλύσεων. Ωστόσο το module διαχείρισης μετρήσεων είναι εξαιρετικά δυνατό και  υποστηρίζει κάθε υπάρχον και μελλοντικό γεωδαιτικό σταθμό με τη μέθοδο του late-binding. Έτσι, χωρίς να απαιτείται καμία αναβάθμιση του λογισμικού, απλά προστίθεται ένα αρχείο dll το οποίο καλύπτει τον νέο σταθμό και τα format του.

Διαθέτει πολλές “μάσκες” εμφάνισης των μετρήσεων (φύλλο καταγραφής, editor, γραφική διάταξη, πορεία σκοπεύσεων κ.α. οι οποίες σε συνδυασμό με τα φίλτρα εμφάνισης, μπορούν να εμφανίσουν ή να αποκρύψουν μετρήσεις οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα (βάσει χρήστη) κριτήρια.

Καλύπτει αυτόματη μετατροπή μονάδων (m/ft/yards – grad/rads/degrees/miligons, και πολλαπλά στυλ εμφάνισης για βέλτιστη εμπειρία χρήσης.

ΣΗΜΕΙΑ

Όπως και στις μετρήσεις, έτσι και σε αυτό το module διαχείρισης υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί μέθοδοι εισαγωγής δεδομένων. Παράλληλα, με τη μέθοδο των προσθέτων (late-binding) η εφαρμογή επεκτείνεται από νέους τρόπους εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων, αλλά και από μικροεφαρμογές επέκτασης.

Η ύπαρξη των φίλτρων αλλά και πολλών εσωτερικών συναρτήσεων διαχείρισης, προσδίδει στο Solver+ την ευελιξία που χρειάζεται. 

Τεράστια αρχεία σημείων; Κανένα πρόβλημα! Όλα τα αρχεία ανοίγουν σχεδόν ακαριαία, και η όλη χρήση και διαχείριση δεν “κολάει” ποτέ.

Τέλος, το γραφικό περιβάλλον CAD αλλά και η θέαση των κατανομών με ζώνες, προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία στο χειριστή του λογισμικού.

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

Στην πραγματικότητα αυτή εκτελείται συνεχώς και αυτόματα. Έτσι, εφόσον δηλώσουμε στο γραφικό περιβάλλον 2 γνωστά, όλα τα υπόλοιπα λύνονται αυτομάτως και είναι έτοιμα για εξαγωγή. Παράλληλα η καρτέλα “Αναφορά” προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την εκτέλεση της διαδικασίας, καθώς και πίνακες με τις “εμπλεκόμενες” μετρήσεις και τα αποτελέσματα.

ΟΔΕΥΣΗ

Το αυτόνομο module επίλυσης όδευσης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ), προσφέρει μια νέα μοναδική εμπειρία στο χρήστη. Η γραφική και απολύτως ελεγχόμενη επιλογή των κορυφών, δεν αφήνει περιθώριο λάθους, ενώ η φορά και ο τρόπος σύνδεσης των μετρήσεων δεν παίζουν πλέον κανένα ρόλο.

Συν στα παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι το Total Control γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τί κάνετε, και δεν θα σας ρωτήσει ΠΟΤΕ για τον τύπο της όδευσης. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα πρέπει να γνωρίζετε πως οποιαδήποτε “ασυμβατότητα” βρεθεί (πάνω από το ορισμένο από το χρήστη όριο), θα εξεταστεί και θα επιλυθεί επιτόπου με αντίστοιχη προτροπή.

Τέλος η οπτικοποίηση όλων των παραπάνω αποτελεί μια απλή και συνάμα “διασκεδαστική” διαδικασία, λόγω της απλότητας και αποτελεσματικότητάς της.

ΔΙΚΤΥΟ 2D

Η επίλυση των οριζόντιων (2D) δικτύων μπορεί να γίνει με οποιοασδήποτε μορφής δεσμεύσεις, είτε μεμονωμένα στις  συντεταγμένες, είτε σε μεγέθη παρατήρησης (γωνίες, αποστάσεις, διευθύνσεις κ.α.)

Είναι δε φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να δέχεται αρχεία από παλαιότερα λογισμικά, αλλά και από πληκτρολόγηση δεδομένων και συνθηκών.

ΔΙΚΤΥΟ 1D

Ομοίως με το 2D, η επίλυση του υψομετρικού δικτύου είναι πλέον μια απλή διαδικασία. Ο χρήστης ορίζει τις “μετρήσεις” Δh και μήκος μεταξύ των μετρηθέντων σημείων, και δηλώνει τα σταθερά.

ΜΕΤ

Τέλος, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 4 διαφορετικές επιλύσεις:

  • 2D πολλαπλή πλευρική οπισθοτομία
  • 3D πολλαπλή πλευρική οπισθοτομία
  • Μεικτή 3D οπισθοτομία με αποστάσεις, γωνίες, αζιμούθια και διευθύνσεις
  • Βέλτιστη γεωμετρική προσαρμογή ευθείας, κύκλου, επιφάνειας κτλ
seperator
Recap survey

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

seperator